Home Ceník

Ceník

Ceny za vyhotovení znaleckých posudků, odborných vyjádření, odhadů, posouzení a pod. se řídí platnými ustanoveními zákona č. 254/2019 Sb. (nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech) platný od 1. 1. 2021. První konzultace je vždy zdarma.

Při zpracování posudků se odměna za výkon znalecké činnosti řídí smlouvou se zadavatelem a to v závislosti na odborné náročnosti a rozsahu znaleckého posudku. Není-li odměna takto sjednána, nebo je-li zadavatelem orgán veřejné moci, odměna se určí dle příslušných ustanovení zákona č. 254/2019 Sb. a vyhlášky č. 504/2020 Sb. K odměně za výkon znalecké činnosti se dále připočtou (pokud existují) hotové výdaje (kapaliny kapalin, odměna konzultanta a pod.) cestovní výdaje včetně ztráty času, režie znalce (pošta, telekomunikační poplatky, programy, nájmy, amortizace PC, měřidel, fototechniky a pod.) a daň z přidané hodnoty.

Vzhledem k tomu, že každý případ má svá specifika, je velmi obtížné, jednoznačně a přesně určit výši odměny za jednotlivé úkony u oceňování vozidel, přívěsů, strojů, nářadí, posuzování oprav a pod. Výše odměny je stanovena na základě náročnosti, počtu a typu oceňovaných vozidel (strojů, nářadí), objemu činností a požadovaných dokladů k prostudování. Smluvní odměna musí být sjednána před započetím výkonu znalecké činnosti. Při zvlášť obtížném znaleckém posudku se odměna znalci zvyšuje o 20 %, při urychleném zpracování (práce ve dnech pracovního klidu a v noci) se odměna zvyšuje o 50 %.

V jednotlivých oborech je nutné neustálé studium a vzdělávání. Poslední zajímavá konference byla v Ostravě s JUDr. Lenkou Bradáčovou.

Znalec musí být se zákona pojištěn, znalecké posudky musí evidovat (správcem evidence a kontroly je Ministerstvo spravedlnosti), 10 let archivovat a je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Znalec dodržuje etický kodex s důrazem na profesní požadavky, nestrannost a objektivnost bez ohledu na zájmy zadavatele ZP.

Sledujte zajímavosti a novinky na: (3) Znalecká kancelář | Sociální sítě

Znalecká kancelář je plátcem DPH